Χρήσιμα

1.Υπόδειγμα κενής Υπεύθυνης Δήλωσης

2. Ψηφιακή θεώρηση γνησίου υπογραφής σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

3. Βεβαίωση Καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού (σχετικό αρχείο)

4. Βεβαίωση Καινούργιου και αμεταχείριστου λογισμικού (σχετικό αρχείο)