ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ ή ΤΡΙΕΤΙΑ τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : – η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

3

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000 € / πιστοποιητικό

 5. Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€

 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€

 7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€

 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €

 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€

 10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενων και νέων) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού)

Σημείωση 1: (1) + (2) + (3) > 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης

Σημείωση 2: Οι κτιριακές εργασίες απαιτούν την έκδοση της απαιτούμενης άδειας (οικοδομική ή/και μικρής κλίμακας ή/και 48ωρη γνωστοποίηση). Επίσης, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου απαιτείται να είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 ετών από την ημέρα έγκρισης της πρότασης.

Σημείωση 3: Η αγορά αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων θεωρείται εξοπλισμός (ΚΑΔ 49, 50 και 77)

Σημείωση 4: Σε περίπτωση ενίσχυσης μισθολογικού κόστους, οι ΕΜΕ του έτους 2015 (συμπεριλαμβανομένης και της νέας θέσης απασχόλησης) θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιδοτούνται θέσεις εργασίας ατόμων συγγενείας έως 2ου βαθμού με τους εταίρους της επιχείρησης.

5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

6

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Έως 24 μήνες από την ημέρα έγκρισης της πρότασης

8

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Έως 3 δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης της επένδυσης (άνω του 30%, έως 80% και 100%). Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής έως το 40% της επιχορήγησης εφόσον προσκομιστεί ισόποση εγγυητική επιστολή από τράπεζα.

9

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016