ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (σημειώνεται επιπλέον ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων)

2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού της Δράσης)

Νέες Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς. Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.

Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης)

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση. Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία δικαιούχων Β, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.

3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι ωφελούμενοι των Κατηγοριών Α & Β που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των Αιτήσεων) σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού (αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες), καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος

 2. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

 4. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα (*)

 5. Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 6. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση

 7. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική καθώς και ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 8. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 9. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 10. Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 11. Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 12. Να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 13. Να λειτουργήσουν / λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

 14. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης

 15. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).

 16. Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης

 17. Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ εντός του έτους 2017

 18. Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

 19. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

 20. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης– ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.

Συνεργασίες μεταξύ ωφελούμενων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση

 2. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια

 3. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης

 4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με ωφελούμενους που έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Δικαιούχων Α (Νέες Επιχειρήσεις). Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με άλλους αυτοαπασχολούμενους, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Δικαιούχων Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)

 5. Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας)

 6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

 • Λειτουργικά (ενδεικτικά: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση, κοινόχρηστες δαπάνες, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες κ.α.) – έως 60% του συνολικού Π/Υ

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) – έως 20% του συνολικού Π/Υ

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά: εταιρική ταυτότητα, επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα) – έως 10% του συνολικού Π/Υ

 • Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά: αναλώσιμα, Α’ και βοηθητικές ύλες κ.α.) – έως 15% του συνολικού Π/Υ

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) – έως 30% του συνολικού Π/Υ

 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας – έως 12.000 € για μία (1) ΕΜΕ

 • Αποσβέσεις παγίων (και ολοσχερούς απόσβεσης, δηλαδή τιμολόγια έως 1.500 €) / Leasing – έως 20% του συνολικού Π/Υ

 • Αγορά /Leasing /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500€ ανά τεμάχιο, με την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης) – έως 40% του συνολικού Π/Υ.

Διευκρινίσεις:

  • Όλες οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστον ένα (1) έτος, μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (όσες κάνουν χρήση της δαπάνης αγοράς εξοπλισμού – διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου έχουν υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης για 2 έτη)

  • Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος (μισθωτής) είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου)

  • Η δαπάνη της Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ) δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου ως δικαιούχου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους του

  • Η ΝΘΕ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αφορά σε εταίρο της επιχορηγούμενης επιχείρησης (π.χ. το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης)

  • Απαγορεύονται ρητά και δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δαπάνες για μελέτες πάσης φύσεως

  • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης

  • Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 12.000 € ανά ΕΜΕ και η διάρκεια συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση και η συμπλήρωση της μιας ΕΜΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εργαζομένους

  • Η διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €

  • Οι αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δε μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 €

  • Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας και διαφήμισης της επιχείρησης, δε μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00 €. Σημειώνεται ότι θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

5

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση

 • Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων

 • Έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

6

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100% του κόστους της επένδυσης

7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σε 3 δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών (25%, 50%, 100%). Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα, καθώς και δυνατότητα ενεργοποίησης της δυνατότητας ESCROW ACCOUNT

8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Έως 24 μήνες από την ημέρα υπαγωγής της πρότασης

9

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Περίοδος υποβολής: Από 07/07/2017 έως 09/08/2017, 2η Περίοδος υποβολής: Από 06/09/2017 έως 11/10/2017, 3η Περίοδος υποβολής: Από 08/11/2017 έως 13/12/2017

10

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Aπό την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων

(*) Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελούμενων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης, τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί δικαιούχοι ή μέλη των οικογενειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.