Αναμενόμενες Δράσεις ΕΣΠΑ

Αναμενόμενες Δράσεις ΕΣΠΑ

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός– Πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες – Ανάπτυξη ψηφιακής καινοτομίας
  • Αναβάθμιση & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, Μεγέθυνση του τομέα της μεταποίησης, Διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές, Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Ανάπτυξη & αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις
  • Μηχανισμοί & δομές στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως & παροχής εργαστηριακών & άλλων υποδομών ποιότητας & διαχείρισης διανοητικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας & ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών – Αναβάθμιση & αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών & εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές υποδομές & νέες βιομηχανικές δραστηριότητες – Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, επέκταση συστημάτων ή προσθήκη νέων λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα) – Αξιοποίηση (λειτουργική/κτιριακή αναβάθμιση) υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων εντός αστικού ιστού & αλλαγή χρήσης (λειτουργία ως θερμοκοιτίδες, μουσείο επιχειρηματικότητας, διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας κλπ)