Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τον τρόπο που διαβιβάζουν οι Επιχειρήσεις τις επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 • H KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους Δικαιούχους και Ωφελούμενουν των Δράσεων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των ΕΠΑνΕΚ, ΕΠ/ΠΚΚΜ, ΕΠ/ΠΔΜ, Πράσινο Ταμείο ότι η ΑΑΔΕ ανάρτησε νέο επικαιροποιημένο αρχείο FAQs για τα myDATA (επιχειρησιακά θέματα) όπου πρόσθεσε δύο νέες ερωτήσεις-απαντήσεις υπ’ αριθ. 103 και 104:
 • Με ποιο τρόπο διαβιβάζουν οι Επιχειρήσεις τις επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

 

 • Α Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα ποσά που ανά περίπτωση, είτε επηρεάζουν, είτε δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Οι Τύποι Παραστατικών myDATA όπως έχουν προδιαγραφεί με την Α.1138/2020, δύναται να είναι είτε λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού. Στην περίπτωση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων δεν υπάρχει υποχρέωση για την έκδοση φορολογικού στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση για τη διαβίβαση των δεδομένων τους χρησιμοποιείται ο Τύπος Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, με ΑΦΜ Εκδότη το ΑΦΜ της Επιχείρησης που λαμβάνει την επιδότηση – επιχορήγηση και με ΑΦΜ Λήπτη το ΑΦΜ του φορέα που τη χορηγεί. Στην πρώτη φάση λειτουργίας και στην περίπτωση που το ΑΦΜ του φορέα είτε δεν είναι γνωστό, είτε δεν υφίσταται, διαβιβάζεται με εννέα μηδενικά (000000000).
 • Ο χαρακτηρισμός εσόδων στην περίπτωση που δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα είναι με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-), με κωδ. είτε E3_596 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις, είτε E3_597 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς – κάλυψη δαπανών, είτε μη συσχετιζόμενο με κωδικό Ε3. Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισμός εσόδων επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-), με κωδ. είτε Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, είτε Ε3_570 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση είναι με κατ. 7 [0%] και επιλογή 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ. Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, από την επιχείρηση που τις λαμβάνει, ανεξάρτητα από το φορέα που χορηγούνται.
 • Ειδικότερα για το έτος 2021 οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προκρίνεται να διαβιβάζονται με ημερομηνία έκδοσης 31.12.2021, σύμφωνα με τα παραπάνω και έως και την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης δεδομένων όπως ορίζεται με την Α.1038/2022 και Α.1138/2020.
  Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021 καθώς και σε κάθε περίπτωση επιδότησης – επιχορήγησης, τα ποσά της οποίας δεν δύναται να διακριθούν σε αυτά που επηρεάζουν και σε αυτά που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, έως και την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης τους, προκρίνεται να διαβιβάζονται κατ’ ελάχιστο, ως κάτωθι:
  – Τύπος Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
  – Χαρακτηρισμός εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
  – Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] επιλογή 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ
  – Μη συσχετισμός με χαρακτηρισμό Ε3
 • Σύμφωνα με τα παραπάνω για το φορολογικό έτος 2021:
  – Η επιχείρηση καλύπτει την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA,
  – Υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία κατατάσσει σωστά τα ποσά επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στους αντίστοιχους κωδικούς Ε3
  – Έως και την 31.12.2022, με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και ειδικότερα με τον Τύπο Παραστατικού 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων
  – Λογιστική Βάση, η Επιχείρηση διαβιβάζει τους σχετικούς χαρακτηρισμούς εσόδων, είτε με κανονικό, είτε με αντίθετο πρόσημο ανά περίπτωση, για τη σωστή κατανομή των κωδικών 596, 597, 562 και 570, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο Ε3 φορολογικού έτους 2021.
 • Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλύπτει την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων ημεδαπής αλλοδαπής, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.