«Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία MMΕ»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .

 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.

 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.

 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,

 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) – το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα της περίληψης. Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

 • Ως ημερομηνία λήξσης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΠΟΣΟΣΤΑ

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α. Το Πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό

1.1– 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις/ Παραδόσεις τρίτων χωρών ή

2.1 – 2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις/ Παραδόσεις τρίτων χωρών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση My Data.

Β. Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση.

Γ. Κάθε επιταγή μπορεί να καλύπτει μία (1) επιδοτούμενη λύση, δηλαδή:

(α) Ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες, καθώς και

(β) συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες,

η προμήθεια των οποίων πραγματοποιείται με μία (1) συναλλαγή.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων της Κατηγορίας 2, 3 και 4, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών. Ο αριθμός και το ύψος της αξίας των επιταγών μπορεί να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου και των αριθμό των διακριτών συναλλαγών χονδρικής. Σε κάθε περίπτωση όμως και σε αυτές τις κατηγορίες:

(α) κάθε επιταγή χρησιμοποιείται το πολύ σε μία συναλλαγή,

(β) το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιταγών.

Δ. Η ενίσχυση καταβάλλεται επί πλήρως εξοφλημένων, εκ μέρους της ωφελούμενης επιχείρησης, δαπανών. Ως

«πλήρως εξοφλημένη» δαπάνη για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται η δαπάνη για την οποία έχουν ήδη

καταβληθεί από την ωφελούμενη επιχείρηση:

 • Το 10% της καθαρής αξίας της συναλλαγής

 • Το σύνολο του ΦΠΑ

τα οποία από κοινού συνιστούν την «Ιδία Συμμετοχή» της ωφελούμενης επιχείρησης.

Ε. Η εξόφληση της Ιδίας Συμμετοχής θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (web banking, εταιρική χρεωστική

ή πιστωτική κάρτα), από επαγγελματικό λογαριασμό της ωφελούμενης επιχείρησης. Επακόλουθα, δεν γίνονται αποδεκτές εξοφλήσεις με:

 • Μετρητά

 • μεταχρονολογημένες επιταγές

 • συμψηφισμό τυχόν οφειλών του προμηθευτή προς την ωφελούμενη επιχείρηση.

ΣΤ. Η χρήση επιταγής (voucher) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης του Δικαιούχου αποτελεί εναλλακτικό τρόπος εξόφλησης και δεν απομειώνει τη συνολική αξία του παραστατικού, ούτε τυχόν φορολογικές

υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοσή του.

Ζ. Υπεύθυνος για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών της επιδοτούμενης λύσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι ο Προμηθευτής, ο οποίος

προμηθεύει τα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες και τις συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες στους Δικαιούχους,

– λαμβάνει την επιταγή (voucher) και αιτείται την πληρωμή της από το Πρόγραμμα.

Η. Τα παραστατικά τιμολόγησης θα πρέπει να εμφανίζουν με ευδιάκριτο τρόπο τα προϊόντα /υπηρεσίες, την

ποσότητα, τις σχετικές αξίες και τιμές προ και μετά ΦΠΑ. Επίσης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι οι τρόποι και τα

ποσά πληρωμής/εξόφλησης πάνω στο ίδιο το παραστατικό ή σε συνοδευτικά με αυτό παραστατικά πληρωμής,

ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η πλήρης εξόφλησή τους.

Δεν τίθεται κάποια ειδική υποχρέωση για την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο

Πρόγραμμα επάνω στα παραστατικά τιμολόγησης. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση στο

συνήθη τρόπο έκδοσης παραστατικών από τους παρόχους ψηφιακών λύσεων.

Απαιτείται όμως όλα τα σχετικά με την τιμολόγηση/ εξόφληση στοιχεία, να υποβάλλονται ορθά συνδεδεμένα με τις αντίστοιχες επιταγές (vouchers) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ και τα ίδια τα παραστατικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω ελέγχους.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, με την αίρεση κάλυψης των λοιπών προϋποθέσεων του Προγράμματος και κυρίως ότι θα εγκριθεί τόσο το ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία και ο προμηθευτής όσο και κουπόνι στον δυνητικό δικαιούχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης:

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

 • Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

 • Μήνες Λειτουργίας

 • Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

 • Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή,

Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση. Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω. Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από 22/06/2022 έως 14/09/2022