ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

(ΕΕ) 1407/18-12-2013 (De minimis)

2

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

3

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

25% των συνολικών δηλωθέντων εξόδων του 2019 και έως 18.000 €. Για τον υπολογισμό των εξόδων θα αθροιστούν τα εξής πεδία του εντύπου Ε3 2019:

  • 581 (Παροχές σε εργαζόμενους)

  • 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και

  • 587 (Αποσβέσεις)

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 το ποσό θα προσδιοριστεί ως εξής: (Έξοδα 2019 / ημέρες λειτουργίας 2019) Χ 365

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με συνολικό άθροισμα ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 μικρότερο των 4.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση στην παρούσα Δράση.

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης δεν γίνονται αποδεκτά τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

4

Π/Υ ΔΡΑΣΗΣ

16.000.000

5

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο δυνητικός ωφελούμενος υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση, είναι οι ακόλουθες:

  1. να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020,

  2. να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Πίνακα 1 της Παραγράφου 6,

  3. να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης,

  4. το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 (όπως υπολογίζεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας),

e. να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,

f. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

g. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

Eιδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis),

h. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV της παρούσας,

i. να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

j. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).

6

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ,

93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93.11.10.03 / Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) και

93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ

7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της

8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

9

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Η ένταξη κάθε ωφελούμενης επιχείρησης στη Δράση, συνιστά επίτευξη οροσήμου (Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικού κόστους), το οποίο ενεργοποιεί τη δυνατότητα καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού.

Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους λήπτες της ενίσχυσης ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ εξάγει από το ΠΣΚΕ συγκεντρωτική κατάσταση των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης προς πληρωμή στην οποία αποτυπώνεται: ο Α/Α της συγκεντρωτικής κατάστασης, ο αριθμός αίτησης χρηματοδότησης, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του λήπτη της ενίσχυσης, η Περιφέρεια (της έδρας του), η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης, το οριστικοποιημένο ποσό δημόσιας επιχορήγησης και ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησης. Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης.

2. Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε μεταφορά του οριστικοποιημένου ποσού κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, και τον οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην Αίτηση.

3. Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

4. Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές της επιχορήγησης διενεργούνται από τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.

5. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στο λήπτη της ενίσχυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι ο δυνητικός λήπτης λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Κεφαλαίου 11 ανωτέρω. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

Η επαλήθευση της υποχρέωσης διατήρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση ένταξης στη Δράση, διενεργείται διοικητικά από το ΕΦΕΠΑΕ.

Με το πέρας του προαναφερόμενου εξαμήνου, ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσας Πρόσκλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Η μη υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσής επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.