ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η ένταξη των σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

2

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι :

Α) για τις επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία O.J ΕΕ L 187/1 της 26-6-2014) για τις κατηγορίες φορέων Γ1 και Γ3 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης

 • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την κατηγορία φορέων Γ2 όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης.

Β) για λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και

δικτύωσης:

 • Το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία O.J ΕΕ L 187/1 της 26-6-2014) για τις κατηγορίες φορέων Γ1 και Γ3 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης

 • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την κατηγορία φορέων Γ2 όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης.

3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης

 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης

 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018

 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.

Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση. Η κατηγορία Γ1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση,

είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής

 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης

 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Η κατηγορία Γ3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Γ1, Γ2 και Γ3 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις

 • να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.

 • να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 • να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή

 • Τουρισμός της εμπειρίας

 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

5

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Βλέπε πίνακα 1 της περίληψης

6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Έως 100.000 €.

Για τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων Γ1 & Γ3 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000 €.

Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€ τηρουμένων του περιορισμών του καν. ΕΕ 1407/2013.

7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της

Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023.

8

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (11/02/2022)

9

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από 23/02/2022 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00

10

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

55 βαθμοί