ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αρίθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: «EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1407/2013 DE MINIMIS»).

2

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις στοχευμένα, στήριξη, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

3

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει

από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

4

Π/Υ ΔΡΑΣΗΣ

7 εκατ. €

5

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση

 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις εξεταζόμενες κατηγορίες εξόδων του Εντύπου Ε3 2019 να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€

 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΝΕΠΑ, ΚΥΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, ΑΜΚΕ, Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο, Συμπλοιοκτησία.

 9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)

 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

 11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013 Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται, με κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και η διάκριση του κόστους ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον

Δήμο Πειραιά». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις

χρηματοδότησης απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» [βλ. σχετικά την από 06.10.2020 Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», κωδ ΑΤΤ124 και ΑΔΑ_Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση του αρ. 65 παρ. 11 του Καν. ΕΕ 1303/2013. Εάν βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης απόφασης ένταξης για χρηματοδότηση στην εν λόγω Δράση, να δεσμευτούν ότι αποδέχονται την ένταξη σε μία μόνο εκ των δύο και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εφόσον απαιτηθεί και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης-για να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από τις δύο δράσεις (αποφυγή διπλοχρηματοδότησης) (Υ.Δ. σύμφωνα

με το υπόδειγμα Ε΄ του Παραρτήματος V). Για τον έλεγχο του σημείου αυτού θα γίνει και ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

6

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Βλέπε συνημμένο αρχείο

7

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 16/06/2021 έως 31/08/2021

8

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική

9

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VII και

VIII. Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως την 30/6/2022

10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ποσά σε κάποια από τα οκτώ (8) προκαθορισμένα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα έως 30/6/2022.

11

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

α) σε περίπτωση προσκόμισης Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού,

β) σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την

επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή μετά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.