«Δράση Produc-E Green»

Η δράση «Produc-e Green» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο και την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στόχος της η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις (με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ), οι οποίες θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ ως κύρια δραστηριότητα.

Eπιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) – Produc-E Green

26.11.30Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
26.11.41.01Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
27.11Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.20Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.51.24.01Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών
27.52.14.01Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
28.11.24.00Κατασκευή ανεμογεννητριών
28.25.10Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
28.25.13Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
28.25.30Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
29.10.30.01Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)

Τα Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:
α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντων ή της συνολικής παροχής υπηρεσιών/υπηρεσίας που αφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα  που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση.

Β. Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.

Προϋπολογισμός Επένδυσης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

– Πολύ μικρές – Μικρές Επιχειρήσεις 300.000 ευρώ
– Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000 ευρώ
– Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  και συγκεκριμένα δαπάνες για:
αα. Την αγορά της γης, την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης της περ. i εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες της μονάδας που έπαυσε τη λειτουργία της (σε περίπτωση νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη εννοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μερίδιο/μετοχές του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών,
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους,
iv. εάν η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού της εγκατάστασης συνοδεύεται από μια πρόσθετη ενίσχυση για περιφερειακή ενίσχυση, οι επιλέξιμες δαπάνες για αυτήν την πρόσθετη επένδυση πρέπει να προστίθενται στις δαπάνες της απόκτησης στοιχείων ενεργητικού.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι συνιστούν ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

αστ. Την αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα,
ββ. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ
Οι δαπάνες αυτές  αφορούν σε δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, που περιλαμβάνονται σε επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα Αθηνών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 8,25 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση ανά έργο.

β. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και σε αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς, διαχειριστική χρήση. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

γ. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη,
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και τις δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ δεν υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης για έρευνα και ανάπτυξη δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης για βιομηχανική έρευνα, το 100% για βασική έρευνα, το 25 % για την πειραματική ανάπτυξη και του 50 % για τις μελέτες σκοπιμότητας (ΓΑΚ, άρθρο 25).

δ. Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε α) δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, β) δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό και γ) δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Η ένταση της ενίσχυσης καινοτομίας για ΜΜΕ δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης (ΓΑΚ, άρθρο 28).

δ. Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων
Οι δαπάνες αφορούν σε ηλεκτρικά οχήματα ή οχήματα μηδενικών εκπομπών. Η ένταση της ενίσχυσης για ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2  δύναται να φτάνει έως 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

ε. Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στο άρθρο 41 του Γ.Α.Κ. και αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες σε ΑΠΕ  δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ο δε ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

στ. Δαπάνες για αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων πληρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του ΓΑΚ.
Οι δαπάνες αυτές  είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Οι αποτιμήσεις της αύξησης της αξίας του γηπέδου λόγω της αποκατάστασης θα πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η ένταση της ενίσχυσης για αποκατάσταση εδαφών δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών ή το 70% για επενδύσεις για προστασία ή αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και για λύσεις φιλικές στο περιβάλλον λύσεις για προσαρμογή και περιορισμό της κλιματικής αλλαγής (ΓΑΚ, άρθρο 45).

ζ. Δαπάνες για καλύτερη αξιοποίηση πόρων και μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.
Οι δαπάνες αυτές  είναι επιλέξιμες οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που καθορίζονται σε σύγκριση με το συνολικό επενδυτικό κόστος ενός λιγότερο φιλικούς προς το περιβάλλον έργου. Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα από τυχόν κόστος ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων στις οποίες υπόκειται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Δεν παρέχονται κίνητρα για την παραγωγή αποβλήτων ή την αύξηση της χρήσης πόρων, καθώς και για επενδύσεις που σχετίζονται με τεχνολογία που αποτελεί ήδη μια επικερδή εμπορική πρακτική σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταση της ενίσχυσης  δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% των επιλέξιμων δαπανών (ΓΑΚ, άρθρο 47).

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ελλάδα – Περιφέρειες  NUTSΠοσοστά Ενίσχυσης
Μεγάλες επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσειςΜικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio60%70%75%
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio40%50%60%
EL43 Κρήτη / Kriti50%60%70%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/ Anatoliki Makedonia, Thraki50%60%70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia50%60%70%
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia50%60%70%
EL54 Ήπειρος / Ipeiros50%60%70%
EL61 Θεσσαλία / Thessalia50%60%70%
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia40%50%60%
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda50%60%70%
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda40%50%60%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας / Dutikos Tomeas/15%25%35%
EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-Dutiki Attiki / Peiraias / Islands25%35%45%
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos40%50%60%
Δήμος Μεγαλόπολης, Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας/Municipalities of Megalopoli, Tripolis, Gortinia, Oichalia50%60%70%
Βόρειος, Νότιος, Κεντρικός τομέας Αθηνών / North, South,Central Athens Sector_10%20%

Διαδικασία Aξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης είναι άμεση και ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης. Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (first come, first served), όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της δημόσιας δαπάνης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Επιλογή αξιολογητή και χρέωση αίτησης.
β) Έλεγχος πληρότητας και Αξιολόγηση αίτησης.
γ) Έκδοση πράξης αποδοχής ή απόρριψης.
δ) Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
ε) Έκδοση υπουργικής απόφασης υπαγωγής ή απόρριψης.