ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ του οδηγού του προγράμματος.

2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 

  • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

  • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και

  • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος – έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – έως 90% του συνολικού προϋπολογισμού

  • Άϋλες Δαπάνες – έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση έως 100.000 € (π.χ. Πιστοποίηση συστημάτων & προϊόντων, σχεδιασμός προϊόντων, προβολή – διαφήμιση, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες)

  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Σημείωση 1: Η υλοποίηση κτιριακών εργασιών προϋποθέτει τουλάχιστον μίσθωση 6 ετών του κτιρίου της επένδυσης (ή νόμιμη ιδιοκτησία αυτού). Επίσης, απαιτείται η έκδοση αδειών (οικοδομική άδεια ή/και μικρής κλίμακας ή/και 48ωρη γνωστοποίηση)

Σημείωση 2: Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συγγενών έως 2ου βαθμού

Σημείωση 3: Είναι επιλέξιμη η αγορά μεταφορικού μέσου έως το ποσό των 15.000 € εφόσον εκδοθεί επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας

Σημείωση 4: Σε περίπτωση που επιδοτείται το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει οι ΕΜΕ του έτους 2015 να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

5

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Έως 24 μήνες από την ημέρα έγκρισης της πρότασης. Η επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει εντός 12 μηνών από την ημέρα της έγκρισης επένδυση ίση με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

7

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Μέχρι και 3 δόσεις (30%, έως 80%, 100% βάσει υλοποίησης της επένδυσης). Προκαταβολή ίση με το 40% της επιδότησης δύναται να δοθεί με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.