Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν 4914/2022 (ΦΕΚ Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
  την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ………………………και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρου
  65 παρ. 2 αυτού
 2. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει
 3. Το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
  (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
  Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
  184)
 4. To N. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
  για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, B. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
  ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Το Π.Δ 5/2022 (ΦΕΚ Α΄15) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων», όπως ισχύει
 6. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
  μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικώς το άρθρο 3 αυτού
 7. Το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών»
 8. Το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
  καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
 9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
  με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)
 10. Τη με αρ. 51875/7.5.2021 (ΦΕΚ Β΄1867) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Ιωάννη Τσακίρη»
 11. Τη με αρ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων»
 12. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1248/24.06.2015) Απόφαση του Υπουργού
  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  0000323864
  ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ.
  1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)” (ΦΕΚ Β’ 2064)»
 13. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2064/15.06.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή
  Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015
  Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
  Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5
  παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής
  υπουργικής απόφασης» (Β΄1248)»
 14. Την με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 απόφασης
  του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
  Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του
  άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655)
  κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)»
 15. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
  «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-
  Κ2Φ).
 16. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για
  το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.
 17. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
  Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
  ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει.
 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
  εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
  Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.
 19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
  Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ.
  αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
  Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
  Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
  διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
  το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
  κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
 21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
  Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
  Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 22. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
  18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό
  προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
  1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
  1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και
  για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως ισχύει.
 23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
  εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
  προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
  τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
  καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως ισχύει.
 24. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
 25. Την υπ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
  Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης
  με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
  Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
  ΕΣΠΑ 2014 – 2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
  ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
  αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
 26. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
  μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
 27. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
  κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
 28. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
  Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού», όπως ισχύει.
 29. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ
  (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
 30. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών
  Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, όπως ισχύει.
 31. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του
  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον
  «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
  Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ», όπως ισχύει.
 32. Την υπ’ αριθ. 6160/1877 Α1/22.11.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο
  πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ»
 33. Την υπ’ αριθμ 3401/811 A1/10.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο
  πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών
  Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
  Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ»
 34. Την υπ’ αριθ. 5618/1909 Α1/17-09-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με
  θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
  Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του
  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον
  Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
  Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ»
 35. Την υπ’ Αριθ. 3007/887Α1/25.5.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο
  πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ»
 36. Την υπ’ Αριθ. 8465/3121 Α1/10-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ,
  με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
  Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού
  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα
  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ»
 37. Την υπ’ αριθ. 3006/886 Α1/17-09-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο
  πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ».
 38. Την υπ’ αριθ. 668/148/Α2/11.02.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
  στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ:
  6ΔΝΞ4653Ο7- ΦΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 39. Την υπ’ αριθ. 667/147/Α2/11.02.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ), όπως τροποποιήθηκε και
  ισχύει.
 40. Την υπ’ αριθ. 669/149/Α2/11.02.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
  στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 41. Την υπ’ αριθ. 670/150/Α2/11.02.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
  Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
  παρεχόμενων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 42. Την υπ’ αριθ. 2713/1046/A2/08.06.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
  στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος»
  του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020’’
  (ΑΔΑ: ΩΘΗΑ465ΧΙ8-ΛΙΝ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 43. Την υπ’ αριθ. 5732/713/Α3/07.11.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
  του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
  (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 44. Την υπ’ αριθ. 6129/852/Α3/20.11.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή
  Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 45. Την υπ’ αριθ. 8756/2894/Α3/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
  θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
  «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠ
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020’’ (ΑΔΑ:
  60ΞΔ465ΧΙ8-ΓΤΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 46. Την υπ’ αριθ. 8755/2893/Α3/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
  θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π.
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ:
  6ΝΒΞ465ΧΙ8-ΒΥΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 47. Την υπ’ αριθ. 3168/531/Α2/04.06.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 48. Την υπ’ αριθ. 3167/530/Α2/04.06.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΨΠΣΑ465ΧΙ8–9ΧΖ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 49. Την με Α.Π. ΕΥ3185/1063/Α3/04.06.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
  Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
  Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΨΙ7Ω465ΧΙ8-Φ6Σ), όπως τροποποιήθηκε και
  ισχύει
 50. Τo με αρ. πρωτ. 2837/27.5.2022 εσωτερικό σημείωμα της Μονάδας Α3 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα
  «Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας
  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
  Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)
 51. Το με αρ. 2868/27.5.2022 εσωτερικό σημείωμα της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα
  «Σύμφωνη Γνώμη για την παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας στις Δράσεις «
  Ψηφιακό Άλμα» και « Ψηφιακό Βήμα»
 52. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
  λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη
  συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας.
 53. Την ανάγκη τροποποίησης των Προσκλήσεων για απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών
  υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης δαπανών από πλευράς ΕΦ, της
  επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, της καταβολής της ενίσχυσης και της
  αύξησης της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020
 54. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
  προϋπολογισμού.


  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Α. Για τις δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Πίνακα που ακολουθεί, την κατάργηση της δεσμευτικής προθεσμίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο περί «ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και παραλαβή έργων» ή «ολοκλήρωση πράξεων» και αφορά στην προσκόμιση άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλακτικού εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Τα έργα δύναται να παραλαμβάνονται από τον ΕΦ μετά την σύνταξη της τελικής έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης χωρίς την προσκόμιση άδειας λειτουργίας η οποία να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη επένδυση και να ακολουθεί η αποπληρωμή τους και η έναρξη των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης και για την παραλαβή του κάθε έργου, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση προσκόμισης, κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης της
  άδειας λειτουργίας. Όλες οι πράξεις που έχουν αποπληρωθεί κατά τα ανωτέρω (δηλαδή με την
  προσκόμιση αίτησης και χωρίς άδεια λειτουργίας) ελέγχονται υποχρεωτικά από τον ΕΦ. Σε κάθε
  περίπτωση η δικαιούχος επιχείρηση κάθε πράξης οφείλει να προσκομίσει άδεια λειτουργίας ή έγγραφο που να τεκμηριώνει την νόμιμη λειτουργία της το αργότερο μέχρι και την 30-9-2024. Μη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου μέχρι την ως άνω ημερομηνία δύναται να επισύρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης και την λήψη κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

  Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:
  Α/Α
  Σχετικές Αποφάσεις Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  Τίτλος Δράσης

  1 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.02.2016 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 667/147/Α2/11-02-2016 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
  3 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 669/149/Α2/11-02-2016 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  4 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 670/150/Α2/11-02-2016 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  5 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςB’ Κύκλος
  6 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/Α3/07-11-2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  7 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6129/852/Α3/20-11-2017 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
  8 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8756/2894/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  9 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8755/2893/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
  10 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Βήμα
  11 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3167/530/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Άλμα
  12 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3185/1063/Α3/04-06-2018 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή, καθώς και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι, κατά περίπτωση.
  Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
  Γ. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: (infoepan@mou.gr)

  Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  Ιωάννης Τσακίρης

  Kοινοποίηση
 • Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 • Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 • ΕΥΣ ΕΚΤ
 • ΕΥΚΕ
 • ΕΥΘΥ
 • Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
 • ΕΦΕΠΑΕ
 • ΜΟΔ AE, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Εσωτερική διανομή:
 • Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
 • Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 • Μονάδες Α1, Α2, Α3, Β2, Β3, Β4